Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

JAWOR MEBLE Z NATURY MARCIN JAWORSKI

 

1.     Definicje - użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.     Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.     Kupujący – Klient, konsument;

4.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Jawor Meble z Natury Marcin Jaworski;

6.     Sklep internetowy Jawor Meble z Natury Marcin Jaworski – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jawormebleznatury.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7.     Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy właścicielem sklepu Marcinem Jaworskim, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9.     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.     Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.jawormebleznatury.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Sklep internetowy, działający pod adresem: www.jawormebleznatury.pl, prowadzony jest przez firmę Jawor Meble z Natury Marcin Jaworski, 78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 13E, NIP 765-157-05-58.

3.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.     zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2.     warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

3.     warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

4.     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

5.     Zasady realizacji dostaw i zwrotów.

4.     Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

c) Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

d) oraz minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

5.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Marcin Jaworski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

6.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.jawormebleznatury.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3.     Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.     Klient zobowiązany jest do:

1.     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.     korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.     korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.     Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.     Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.jawormebleznatury.pl, dokonać wyboru towaru poprzez szczegółowe zapoznanie się z jego charakterystyką, parametrami oraz innymi dostępnymi informacjami na jego temat.

3.     Podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.     Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

5.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam i płacę”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1.     przedmiotu zamówienia,

2.     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

3.     wybranej metody płatności,

4.     wybranego sposobu dostawy,

5.     czasu dostawy,

6.     weryfikacji danych.

7.     W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”.

8.     Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Marcinem Jaworskim Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

11. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.     Dostawa

1.     Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.     Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, przesyłką i paczkomatami Inpost oraz Paczką w Ruchu. Szczegóły kosztów dostawy dostępne są pod poniższym adresem: https://jawormebleznatury.pl/pol-delivery.html

Koszty dostawy dotyczące każdego pojedynczego towaru są widoczne na stronach produktów oraz ich suma w trakcie składania zamówienia.

3.     Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania Zamówienia do Klienta.

4.     Nieodebranie przesyłki przez Kupującego nie unieważnia umowy sprzedaży i nie jest tożsame z odstąpieniem od umowy. Nieodebranie przesyłki przez kupującego wynikające z jego winy jest jednoznaczne z niewywiązaniem się z umowy zakupu. W takiej sytuacja towar powraca przesyłką zwrotną do sprzedawcy na koszt kupującego. Następnie nieodebrana przesyłka oczekuje w magazynie sprzedawcy na ponowną wysyłkę lub odbiór przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany pokryć koszt ponownej spedycji przed jej dokonaniem przez Sprzedającego.

5.     Klient oraz Konsument w momencie zakupu wyraża zgodę, aby Marcin Jaworski przedstawiciel firmy Jawor Meble z Natury zawarł umowę z firmą świadczącą usługi spedycyjne w jego imieniu oraz na jego koszt.

6.     Koszt transportu zakupionego towaru ponosi Kupujący.

7.     Odmowa odbioru przesyłki nie jest tożsama z odstąpieniem od umowy zakupu. Koszty zwrotu nieodebranej przesyłki ponosi Kupujący.

8.     Transport na terenie miasta Wałcza świadczony jest nieodpłatnie, bez względu na wartość zamówienia (Gabaryty powyżej 30 kg – bez opcji wniesienia).

9.     Wnoszenie przesyłek standardowych świadczona jest przez osobę wykonującą usługi transportowe.

10. W przypadku dostawy towaru gabarytowego, niestandardowego oraz paletowego - kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do budynku. Wszelki rozładunek oraz wniesienie leży po stronie Kupującego.

11. Paczka powinna być otwarta w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. Podczas odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania.

12. W przypadku odkrycia uszkodzeń towaru należy w terminie do 7 dni wezwać kuriera celem spisania protokołu uszkodzenia przesyłki. Paczki zawsze są odpowiednio zabezpieczane oraz oznaczane typu: „nie pionować” oraz „uwaga szkło”, należy wskazać te oznaczenia do protokołu. W przeciwnym wypadku firma świadcząca usługi transportowe nie weźmie odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

6.     Ceny i metody płatności

1.     Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

2.     Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za towar:

1.     przelewem na numer konta bankowego:

08 1320 1537 4402 1238 2000 0001  

Bank Pocztowy O/Wałcz

2.     płatnością za pośrednictwem szybkich transferów pieniężnych, dla następujących dostępnych form: BLIK, Alior Bank, Bank BPS, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Bank, IdeaBank, ING Bank Śląski, Inteligo, iPKO, mBank, Nest Bank, Noble Bank, Pay Way Toyota Bank, PBS Bank, PeoPay, Plus Bank, Santander Bank Polska, SGB, T-mobile Usługi Bankowe, prowizje za dokonywane płatności ponosi firma Jawor Meble z Natury Marcin Jaworski.  

3.     kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów Visa i MasterCard, wskazana karta zostaje obciążona w momencie zapłaty.

7.     Prawo do odstąpienia od umowy

1.     Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować e-mailowo oraz telefonicznie przedstawiciela firmy Jawor Meble z Natury Marcin Jaworski o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: jawormebleznatury@poczta.fm W celu uniknięcia sytuacji, gdy wiadomość e-mail może zostać automatycznie przekierowana do spam, kupujący musi poinformować również telefonicznie sklep Jawor Meble z Natury Marcin Jaworski.

3.     Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.     Ze względu na charakter sprzedawanego asortymentu Kupujący musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 229 PLN do 700 kg na palecie za sztukę.

8.     Skutki odstąpienia od umowy

1.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Jawor Meble z Natury Marcin Jaworski zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma Jawor Meble z Natury Marcin Jaworski została poinformowana o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu przelewu bankowego na rachunek podany przez Kupującego.

2.     Warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru oraz oryginału dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury).

3.     Zwroty za pobraniem nie są przyjmowane.

4.     Odsyłany towar musi być odpowiednio zapakowany do transportu. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest dostępne. Klient musi zapewnić opakowanie, tak aby produkt był należycie zabezpieczony na czas transportu.

5.     W przypadku, gdy zwrócony towar znajduje się w stanie innym niż pierwotnie wysłany do Kupującego tj. posiadający uszkodzenia mechaniczne wynikające z użytkowania, montażu lub demontażu, firma Jawor Meble z Natury zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów części zamiennych, naprawy lub utraty wartości spowodowanej tym uszkodzeniem.

6.     Zwrotowi nie podlegają wyroby nieprefabrykowane, czyli wykonane na indywidualne zamówienie lub dokonano w nich zmian wymiarów, kolorów, itp. na życzenie Kupującego (ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 pkt. 3).

 

9.     Reklamacje dotyczące Towarów

1.     Marcin Jaworski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres jawormebleznatury@poczta.fm Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3.     Podstawą reklamacji jest zwrot dowodu zakupu.

4.     Podczas zakupu Klient zapoznał się z zasadami użytkowania mebli drewnianych, dostępnymi na stronie towaru. Do każdego zakupionego towaru załączana jest instrukcja bądź też zasady użytkowania, których należy przestrzegać.

5.     W przypadku użytkowania mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem. Producent dokonuje odpłatnie napraw lub oddala reklamację.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.     Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Jawor Meble z Natury Marcin Jaworski 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 13E, mailowo pod adres jawomebleznatury@poczta.fm

3.     W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1.     Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 44 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-01
Piękny mebel
2024-02-29
stoły piękne, zgodne z oczekiwaniami
pixel